Forsbergien sukuseuran säännöt

FORSBERGIEN SUKUSEURA RY. SÄÄNNÖT

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 § Yhdistyksen nimi on Forsbergien Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki sekä
toimialue koko maa.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Forsbergien suvun yhteenliittymänä:

1) koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Forsbergien sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta
siihen liittyneet henkilöt sekä
2) kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1) pyrkimällä selvittämään suvun vaiheita ja historiaa
2) järjestämällä sukupäiviä, yhteisiä kokouksia, erilaisia retkeilyjä ja muita sen toimintaan
liittyviä tilaisuuksia, sekä
3) harjoittamalla yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.
3 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna
asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja.
Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
II Jäsenet
4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka polveutuu Luhangan Gustaf Henrik
Forsbergista, syntynyt vuonna 1801, kuoli 22.4.1865, tai joka avioliiton tai avoliiton kautta tähän
sukuun liittynyt.
5 §
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle liittymismaksu ja vuosittainen
jäsenmaksu, joiden suuruudet yhdistyksen sukukokous kutakin toimintavuotta varten vahvistaa.
6 §
Ainaisjäseneksi kutsutaan jäsentä, joka yhdellä kertaa maksaa yhdistyksen voimassa olevan
jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena tai joka on suorittanut jäsenmaksunsa 20 vuoden ajan.
Samoin siirtyvät ainaisjäseniksi ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta ja
suorittaneet jäsenmaksunsa 10 vuoden ajan.
7 §
Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä. He ovat
vapaita jäsenmaksuista, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Täytettyään 18 vuotta voivat nuorisojäsenet liittyä varsinaisiksi jäseniksi ilman eri hakemusta,
ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle.
8 §
Milloin jäsenen maksumahdollisuuksien todetaan heikentyneen iän, sairauden tai muun syyn takia,
voi yhdistyksen hallitus vapauttaa hänet jäsenmaksuista.

9 §
Hallituksen esityksestä voidaan yhdistyksen kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisesti
ansioituneet yhdistyksen toiminnassa tai ovat täyttäneet 70 vuotta. Kunniajäsenet on vapautettu
jäsenmaksuista.
10 §
Halutessaan erota yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle
tai suvun esimiehelle kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
11 §
Milloin jäsen on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt
jäsenmaksujensa suorittamisen, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä, joka on annettava
kirjallisena, tiedon saatuaan, kirjallisesti valittaa siitä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen.
III Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
12 §

Yhdistyksen sukukokous, joka samalla on tili- ja vaalikokous, pidetään kahden vuoden välein huhti-
syyskuussa.

Edellisen lisäksi voidaan yhdistys tarvittaessa kutsua ylimääräiseen kokoukseen.
13 §
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla muilla jäsenillä, paitsi nuorisojäsenillä, yksi ääni. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaalissa kuitenkin arpa.
14 §
Yhdistyksen sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan, onko kokous näiden sääntöjen mukaan koollekutsuttu ja siten
  päätösvaltainen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.
 4. Esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille tilivelvollisille.
 6. Päätetään suvun esimiehen ja muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä
  tilintarkastajien palkkioista seuraavaksi toimintakaudeksi.
 7. Suoritetaan suvun esimiehen ja varaesimiehen vaalit.
 8. Suoritetaan muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalit.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
 11. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta sekä sen yhteydessä
  liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi toimintakaudeksi.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista on ollut tehtävä esitys
  hallitukselle viimeistään viikkoa ennen sukukokousta kirjallisesti.

15 §
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kakis viikkoa ennen
kokousta.

IV Suvun esimies, yhdistyksen hallitus ja toimikunnat
16 §
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan suvun esimieheksi, valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Milloin esimies on sairauden tai muun syyn takia estynyt tehtäviään hoitamasta tai eroaa
toimikautensa kestäessä, huolehtii varaesimies esimiehen tehtävistä esimiehen jäljellä olevan
toimintakauden.
17 §
Yhdistyksen asioita ja sen toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu esimiehen ja varaesimiehen lisäksi viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus
on päätösvaltainen, jos neljä jäsentä tai varajäsentä ja esimies tai varaesimies ovat läsnä. Kutsu
hallituksen kokoukseen toimitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden
kiireellisyys toisin vaadi.
18 §
Hallitus voi muodostaa keskuudestaan eri asioita valmistelemaan työvaliokunnan, jonka tehtävät ja
jäsenmäärän se vahvistaa toimintavuosittain. Edellisen lisäksi hallitus saa nimittää määrättyjä
tehtäviä varten ja niitä kehittämään toimikuntia, joihin voidaan valita jäsenet myös yhdistyksen
hallituksen ulkopuolelta. Toimikuntien tehtävät kokoonpanon hallitus vahvistaa aina nimityksen
yhteydessä.
19 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi yhdessä yhdistyksen
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
20 §
Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
toimihenkilöt sekä määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä maksettavat palkkiot.
V Yhdistyksen toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus
21 §
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Toimintavuoden tilit ja tilinpäätös sekä
niihin kuuluvat tositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle seuraavan
helmikuun kuluessa.
Tilintarkastajan lausunto on jätettävä viimeistään maaliskuun kuluessa hallitukselle.
VI Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

22 §
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa ja sen on saatava taakseen kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä.
23 §
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn
kokouksen yhtäpitävät päätökset. Päätös on tehtävä saapuvilla olevien äänivaltaisten jäsenten
ääntenenemmistöllä.

24 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat ja muu omaisuus on luovutettava
johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, jonka 23 §:ssä mainittu jälkimmäinen
kokous päättää. Samoin yhdistyksen arkisto on luovutettava kokonaisuudessaan Valtionarkistolle
tai Turun maakunta-arkistoon.
25 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.